Home

Mag gemeente medische gegevens opvragen

Gegevensverstrekking uit medisch dossier – Ex-Schrijvers

Uitwisseling medische gegevens: wat mag wel en wat mag

Je kunt de bedrijfsarts, behandelend arts of huisarts toestemming geven om medische gegevens op te vragen bij, of te verstrekken aan, een andere arts. De bedrijfsarts mag alleen medische gegevens van jou opvragen bij een andere arts als dat nodig is Met toestemming van de aanvrager mag de gemeente medische gegevens ook rechtstreeks opvragen bij de behandelend arts. Dit mag alleen voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo. Ook hiervoor geldt dat de arts alleen relevante medische informatie van feitelijke aard mag verstrekken

Medische gegevens aanvraag wmo-voorzienin

Vanzelfsprekend mag de gemeente om inzage vragen. Dat heeft met de privacy regelgeving niets te maken. En logisch dat je niets mag doorhalen. Je kunt er voor kiezen die gegevens niet te verstrekken, maar dan vervalt je recht op kwijtschelding Ook mag de advocaat alleen de gegevens van zijn eigen cliënt ontvangen. Gegevens die een ander, bijvoorbeeld de partner van de patiënt, in diens persoonlijke levenssfeer kunnen raken, mogen niet verstrekt worden.' Deskundigheid. Nu is een advocaat die langs deze weg medische gegevens over zijn cliënt verkrijgt geen arts Medische gegevens zijn voor medici, en medewerkers van de gemeente moeten deze niet zonder noodzaak of relevantie opvragen. In dit geval had de zorg voor een kind onder 5 voldoende moeten zijn voor de gemeente om een oordeel te vellen; het medisch dossier was onnodig

Dit mag alleen als dat 'noodzakelijk is om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of om een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken'. In alle gevallen geldt dat de arts - vóórdat hij gebruikmaakt van het meldrecht - in beginsel contact zoekt met de patiënt en/of diens ouders of vertegenwoordigers, en zich inspant om hun toestemming te verkrijgen De adviseurs hebben het medisch beroepsgeheim. Zij vragen de gegevens uit uw medisch dossier op bij uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder is wettelijk verplicht de gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. De zorgaanbieder hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan u Het hele dossier opvragen bij de behandelaar mag wettelijk niet. De arbodienst mag alleen informatie inwinnen over de huidige medische en/of psychische problematiek

Ja dat mag. U bent niet verplicht om deze informatie te delen met uw contactpersoon bij de gemeente. Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Het is privacygevoelige informatie. U hoeft de gegevens dus niet te laten zien Mag letselschadeadvocaat medisch dossier huisarts opvragen? 3 oktober 2016 KNMG richtlijn 'Omgaan met medische gegevens' Vraag: De letselschadeadvocaat van de patiënt vraagt bij zijn huisarts het medisch dossier op van twee jaar vóór het ongeval tot één jaar na het ongeval en hij vraagt naar de ingestelde therapie na het ongeval Je medische gegevens staan dus niet in het LSP, maar blijven opgeslagen in het computersysteem van je huisarts en apotheek. Andere zorgverleners mogen deze alleen opvragen als dit nodig is voor jouw behandeling. Ook kan alleen belangrijke informatie worden opgevraagd

Dan mag u mensen die een inzageverzoek doen niet laten weten dat u hun gegevens aan de politie heeft verstrekt. Ook als u meent dat artikel 13 en 14 van de AVG van toepassing zijn, hoeft u de verstrekking niet aan de betrokkene te laten weten Op de vraag of een medisch adviseur van de verzekeraar, of een arts, medisch relevante gegevens mag sturen aan de advocaat van de verzekeraar oordeelde het Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg te Amsterdam (RTG) van niet (27 juni 2006, 05135, ASD), terwijl later in 2009 het Hof van Discipline en de rechtbank Zutphen oordeelden dat dit wel is toegestaan

Alle medische gegevens vallen onder het medisch geheim ook de medische informatie die je aan de bedrijfs- verzekeringsarts vertelt! De bedrijfs-, verzekeringsarts is een beoordelende arts (werkt in opdracht werknemer of uwv) en er is daarom geen vertrouwensrelatie met de cliënt! Hij mag alleen met schriftelijke gesigneerde toestemming vragen. Verstrekken van medische gegevens aan ouder(s)/voogd(en) Een uitzondering is dat de patiënt hiervoor een document ondertekent waarin hij/zij aangeeft dat er iemand anders mag bellen namens de patiënt (bijvoorbeeld voor bij het maken van afspraken of het opvragen van uitslagen)

VieCuri bewaart uw gegevens in een medisch dossier. U kunt inzage vragen in uw medisch dossier. Aan inzage zijn geen kosten verbonden. Ook kunt u een kopie ontvangen van (een deel van) uw medisch(e) dossier(s). Lees meer over het aanvragen van inzage of kopie van uw medisch dossier U mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, als dit gebeurt zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Of als het verwerken van uw gegevens niet in het belang van uzelf (of anderen) is. U mag uw gegevens opvragen. Het CIZ stuurt u dan een overzicht. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij al digitaal verwerken. En waarvoor. De meeste deelnemers van de groep die hun dossier moesten opvragen (50%) moest dit doen voor het UWV. Bijna een kwart (24%) voor de gemeente en 19% zij wel en niet aan medische gegevens mogen. medische gegevens. In de praktijk kan er u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. De verzekeraar vraagt u daarin naar uw huidige gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis. Als aanvulling op uw antwoor-den kunnen er via u meer gede-tailleerde medische gegevens gevraagd worden aan uw arts. Uw arts zal op dat verzoek antwoor Vanwege mijn buitengewone zorgkosten inzake een aangepast dieet n.a.v. slokdarmkanker, wil de Belastingdienst m.b.t. mijn aangifte inkomstenbelasting 2013, inzage in bepaalde stukken uit mijn medisch dossier van mijn behandelend oncoloog. Mijn behandelend oncoloog geeft te kennen dit niet te willen en kúnnen doen vanwege zijn beroepsgeheim

Als u de gewenste gegevens niet in Mijn Adrz ziet staan, dan kunt u contact opnemen met het Centraal punt Medische Dossiers. Dit kan via e-mailadres adrz.cmd@adrz.nl of via telefoonnummer 06 12 93 42 43 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9.00-12.00 uur). Stap 3 U kunt ook een kopie van uw medisch dossier opvragen Ze zullen geen medische gegevens opvragen maar een bewijs van ziekte of ziekenhuisopname. Daar hoeft niets in te staan over de aard van de kwaal. Ja, ze mogen die bij u opvragen en u mag weigeren deze te verstrekken De verzekeraar mag dan uiteraard ook de vergoeding weigeren Ook de Enschedese jurist Martin Zandt is van mening dat de bewijsstukken die de gemeente Enschede opvraagt gegevens van medische aard zijn. Ze zijn te herleiden naar ziekte, chronische aandoening.

Medisch dossier inzien: wat moet je weten? Consumentenbon

 1. U kunt uw dossier op papier opvragen of digitaal gegevens uit uw dossier ontvangen: Op papier: u ontvangt binnen vier weken een afdruk van uw dossier. Digitaal: u ontvangt binnen drie werkdagen een digitaal bestand met daarin de basisgegevens, medische gegevens en brieven (klik hier voor uitleg) uit uw medisch dossier
 2. U hebt als patiënt het recht om uw persoonlijk medisch dossier in te zien. Dat dossier, dat door uw arts wordt bijgehouden, bevat allerlei medische informatie, bv. onderzoeksresultaten, behandelingen, diagnosestellingen, enz
 3. In alle gevallen geldt: een zorgverlener mag alleen je medische gegevens bekijken als je bij hem of haar in behandeling bent én als de informatie nodig is om goede zorg te verlenen. Een arts kan dus niet zomaar de gegevens van een kennis opvragen
 4. g nodig? Bij de behandeling van een aanvraag kan het voorkomen dat er extra medische informatie nodig is. De cliënt wordt in dat geval gevraagd of hij het CIZ machtigt deze informatie op te vragen bij een behandelaar
 5. g mag worden uitgegaan, kan zich voordoen wanneer de patiënt niet zelf in staat is om toestem

Er is enkel de mogelijkheid om informatie op te vragen wanneer die nodig is voor de procedure of om een medische vraag te beantwoorden. Stuur de toestemmingsverklaring in combinatie met uw medische vragen naar de huisarts waar de patiënt onder behandeling is. De gestelde vragen dienen aan het toestemmingsformulier toegevoegd te worden Allerlei partijen kunnen bij u (delen van) het medisch dossier van een patiënt opvragen of inzien. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook collega-zorgverleners, advocaten of instanties zoals gemeenten, uitkeringsinstanties of arbodiensten vragen tegenwoordig om inzage in het dossier. Wat zijn de regels hiervoor Artsen en andere zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om hun patiënten desgevraagd inzage te geven in het eigen medische dossier. U mag ook altijd een kopie van uw dossier opvragen Huisartsen ontvangen automatisch een kopie van het indicatiebesluit indien de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven aan het CIZ. Opvragen gegevens door gemeente. Bent u medewerker van een gemeente en is het noodzakelijk dat u weet of een cliënt een wlz indicatie heeft? U kunt zich in dat geval richten tot het indicatieregister

de Gemeente u vragen extra inlich-tingen te verstrekken, waaronder het verstrekken van bankafschriften of transactieoverzichten van uw bank-rekening. De vraag die ons regelmatig wordt gesteld, is of de Gemeente zomaar en onbeperkt bankafschriften mag opvragen. De hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, heef De gemeente kan in specifieke gevallen naast de standaardvragen ook aanvullende gegevens opvragen voor de waardebepaling van een pand. Wanneer mag de gemeente een woning of een bedrijfspand binnentreden. De gemeente heeft in de WOZ-administratie veel gegevens over woningen en bedrijfspanden opgenomen die relevant zijn voor de waardebepaling De arts mag ook medische gegevens van de overledene verstrekken, wanneer er sprake is van een conflict van plichten. De arts meent dan dat hij zijn zwijgplicht moet doorbreken omdat een ander concreet belang zwaarder weegt, en omdat met het doorbreken van de zwijgplicht een ernstig nadeel voor de patiënt of een ander kan worden voorkomen In principe is het opvragen van een kopie van uw medisch dossier gratis. Wij vertrouwen erop dat u hier redelijk mee omgaat. Indien u herhaaldelijk verzoekt om inzage of een kopie of uw verzoek niet gegrond is of buitensporig, hebben wij het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen

Gemeenten Autoriteit Persoonsgegeven

 1. U kunt ook uw medische beelden, vaccinatiegegevens, medicatieschema's, bevolkingsonderzoeken en sumehr's raadplegen. Daarnaast kunt u een behandelende arts toegang vragen tot bepaalde resultaten of categorieën van resultaten, bijvoorbeeld voor de opvolging van een chronische aandoening. Medische resultaten worden meestal niet automatisch gedeeld
 2. Inspectie mag vaker medisch dossier inzien. 2 reacties. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt vaker het recht om medische gegevens van patiënten in te zien als haar toezichthoudende taak dat vereist. Bij deze stichting kunnen mensen die door kunstmatige bevruchting zijn verwekt gegevens opvragen
 3. Iedere inwoner van Nederland kan de woongemeente vragen om de gegevens die over hem of haar in de BRP zijn opgenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uittreksel. De gemeente zelf kan BRP-gegevens van haar eigen inwoners gebruiken, bijvoorbeeld voor de gemeentelijke belastingdienst of de gemeentelijke sociale dienst
 4. Zo bepaalt (art. 9 lid 2 sub f van) de AVG dat medische gegevens verwerkt mogen worden als dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid

Mag ik gegevens uit een medisch dossier verstrekken aan de

Dit dossier kan namelijk informatie bevatten die de medisch adviseur überhaupt niet mag opvragen. Denk dan bijvoorbeeld, in bepaalde gevallen, aan genetische informatie.Het verzamelen van meer medische gegevens of andere gegevens dan strikt noodzakelijk voor het doel van de medische beoordeling, vormt een inbreuk op de privacy van het individu en is niet toegestaan Zieke werknemer weigerde medische gegevens te geven Toen de werknemer daar geen gehoor aan gaf is zij op staande voet ontslagen. Het UWV heeft een deskundigenoordeel afgegeven en daarin verklaard dat de werknemer niet in staat was haar eigen werk te doen U kunt uw dossier op papier opvragen of digitaal gegevens uit uw dossier ontvangen: Op papier: u ontvangt binnen vier weken een afdruk van uw dossier. Digitaal: u ontvangt binnen drie werkdagen een digitaal bestand met daarin de basisgegevens, medische gegevens en brieven ( klik hier voor uitleg ) uit uw medisch dossier Nee, de gemeente kan niet zomaar gegevens over u opvragen. Alleen in wettelijk bepaalde uitzonderingen mag de gemeente gegevens over u inzien of opvragen. U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens met welke partijen zijn uitgewisseld. U leest hier meer over op de pagina 'Zelf regelen'. Waarom vraagt de gemeente mij niet vooraf.

Wie mag mijn medisch dossier inzien? Rechten van patiënt

Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens worden gebruikt door bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt, onder bepaalde voorwaarden, ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven Welke gegevens mag een werkgever aan derden verstrekken? Een gegevensverwerking dient in overeenstemming met de wet, behoorlijk en zorgvuldig te zijn. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is hierbij leidend. Op grond van de WBP is het verstrekken van gegevens een vorm van 'verwerken', hetgeen leidt tot toepasselijkheid van de WBP Dus als de gemeente gegevens bij zorgverleners, zorgverzekeraars, belastingdienst of CIZ wil opvragen of delen, is daar toestemming voor nodig. Ook als de gemeente gegevens wil gebruiken die zij al om andere redenen in haar systemen heeft, mag dat alleen met toestemming van de betrokkene Hierin is geregeld dat de gegevens die wij van u verzamelen, bij ons is dat uw medische dossier, goed beveiligd moeten zijn en wij zorgvuldig met deze gegevens om moeten gaan. Al uw gegevens die wij nodig hebben om u goede zorg te verlenen staan bij ons in een apart computersysteem, een zogenaamd Huisartsen Informatie Systeem (H.I.S) en dat is op meerder manieren beveiligd en alleen onze.

Verzoek van een vertegenwoordiger tot inzage in een

Verstrekken bankafschrift aan gemeente: mag dit

Doorgaans staan er daarom maar weinig of geen medische gegevens over donoren bij ons geregistreerd. Donorgegevens opvragen. U kunt donorgegevens opvragen door het 'aanvraagformulier huisarts' (zie onder) in te vullen. Stuur ook een officieel afschrift mee van de geboorteakte. Deze moeten de ouders opvragen in de gemeente waar het kind is geboren Gezondheidsverklaring. Bent u gezond genoeg om een rijbewijs te halen of uw rijbewijs te verlengen? Dit beoordeelt het CBR met de Gezondheidsverklaring Alleen in dat geval mag u als werkgever deze vrijwillig door de werknemer versterkte gegevens vastleggen. Fase 2: ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Wat nu als de re-integratie in volle gang is en u informatie opvraagt bij dan wel verkrijgt van de bedrijfs- of arbodienst Welk tarief mag een huisarts in rekening brengen als een derde partij informatie opvraagt over een patiënt? Het tarief voor de informatieverstrekking per 5 minuten is € 15,46 De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts bestede 5 minuten aan het verstrekken van informatie, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie Onderzoek naar overtredingen gemeente Enschede bij opvragen medische gegevens: 'Bijzonder blij mee' ENSCHEDE - De Autoriteit Persoons Gegevens (AP) gaat een onderzoek instellen naar.

Inzien medische gegevens? Recht op inzien medisch dossier!

Advocaat en medische gegevens - Voorink Advocate

 1. Tot uw kind 12 jaar is, mag u als ouder(s) sociale en fysieke gegevens over de donor opvragen. Als uw kind ouder is dan 12 jaar mag uw kind zelf gegevens bij ons opvragen. Bij aanvragen door kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud sturen we u als ouder(s) een afschrift van de aanvraag en als u wilt een kopie van de verstrekte donorgegevens. Donorgegevens vraagt u op door het aanvraagformulier.
 2. Een gemeente wil bijvoorbeeld kunnen veel discussie over het opvragen van medische gegevens door zorgverzekeraars na moeten informeren na het bekijken van medische gegevens
 3. of meer inbreuk gepleegd op de privacy van die persoon. Daarom moet de gemeente elk verzoek aan de hand van de onderstaande voorwaarden beoordelen
 4. Alle op het Landelijk Schakelpunt aangesloten zorgverleners kunnen gegevens opvragen. Maar niet iedere zorgverlener krijgt alles te zien. Wie welke gegevens kan opvragen, leest u hier. Voorwaarden U mag alleen medische gegevens van een patiënt opvragen als: er sprake is van een behandelrelatie, en het nodig is voor de behandeling van de patiënt
 5. De gemeente Enschede vraagt niet standaard naar de medische gegevens van inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de gemeentelijke Functionaris.
 6. g voor geeft. Welke zorgverleners kunnen mijn medische gegevens inzien? Instellingen of groepen krijgen nooit toestem
Amerion - | Gezondheidszorg ICT Specialist | - Patiënt

Mag Bij het onderzoek mag de gemeente medische gegevens opvragen of me-disch onderzoek (laten) doen Moet In het keukentafel gesprek met de gemeente wijzen op de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. Moet In het keukentafelgesprek moet de gemeente de eigen bijdrage bespreken. Mag niet De eigen bijdrage mag nooit hoger zij Medische gegevens werden opgevraagd omdat iemand die bijstand aanvraagt moet aantonen dat hij niet in staat is te werken. Sociaal Hart, maar ook raadsfracties, bijstandsadvocaten en de Klachtencommissaris, oordeelden eerder al dat dat niet mag. Voor het recht op bijstand is de vraag of iemand werken kan of niet, niet relevant Meld dat u uw medisch dossier wilt inzien. De wet zegt dat de zorgverlener de gevraagde gegevens zo snel mogelijk moet verstrekken. Voor een medisch dossier inzien kunt uw een termijn van twee weken als redelijk zien. Voor de kopieën mag het ziekenhuis of de zorginstelling u maximaal € 0,23 per pagina in rekening brengen

Gemeente mag niet zomaar medisch dossier opvragen

 1. Sommige gegevens kunt u niet vragen. Zo kunt u aan uw klanten hun rijksregisternummer of SIS-kaartnummer niet opvragen, zo bevestigde de privacycommissie onlangs. Het gebruik daarvan is immers expliciet toegewezen aan welbepaalde instanties. Ook medische en ­gerechtelijke gegevens kunt u niet zomaar opvragen
 2. Mag ik als werkgever bij mijn werknemers de temperatuur (laten) meten? Nee, in beginsel niet. Op grond van de privacywetgeving AVG maakt een thermometer/een koortsscanner inbreuk op de privacy van werknemers. In een dergelijk geval namelijk bijzondere persoonsgegevens verzameld, te weten: medische gegevens. Het verzamelen van medische gegevens zoals de temperatuur van werknemers hoeft niet in.
 3. Je mag als school die medische gegevens als dat nodig is om die leerlingen of medewerkers van speciale begeleiding of bijzondere voorzieningen te voorzien. Meestal leg je de informatie vast in het leerling- of personeelsdossier
 4. Medische gegevens De afdeling Werk en In dat geval mag de gemeente naar haar medische klachten vragen, alleen voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van (bijzondere) bijstand. De vraag die kan worden gesteld is of het opvragen van het gehele medisch dossier noodzakelijk was
 5. g voor hebt gegeven
 6. Bewaartermijn medisch dossier. Volgens de wet moet je medisch dossier 15 jaar bewaard blijven. Als je van zorgverlener wisselt - huisarts, tandarts of apotheek - dan neemt de nieuwe zorgverlener deze bewaarplicht over. Je oude zorgverlener kan dan niet meer bij je medische gegevens. Inzage in medisch dossier voor overdrach

Wat staat er in? Alle gegevens die de arts belangrijk vindt: de symptomen die je hebt gemeld, de diagnose en eventuele medicijnen. Uitslagen van onderzoeken, zoals bloeddruk, komen er ook in, evenals wat de arts je daarover vertelt. Daarnaast kan de dokter de leefstijl, zoals roken en bewegen, vermelden. En hij noteert psychologische zaken en gegevens over je familie Welke gegevens kan ik opvragen via Data en informatie? U kunt verschillende soorten gegevens raadplegen via Data en informatie . Amsterdam maakt in principe alle gegevens openbaar, tenzij wet- en regelgeving dit niet toestaat Soms heeft de bedrijfsarts uw gegevens wel verzameld, maar niet op het formulier gezet. Vraag hem of haar om dat alsnog te doen. Let op: Uw werkgever mag deze medische gegevens niet inzien. Dit mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Aanvragen formulier medische informati

Bekijk informatie over de Corona opt-in Jouw toestemming (zowel een 'JA' als een 'NEE') kun je op drie manieren regelen: Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier Optie 3: Regel het online op Volgjezorg* *Online regelen kan door in te loggen op je 'Persoonlijke omgeving'. Ga dan naar 'Toestemmingen' en klik op 'Zorgaanbieder. De gemeente Duiven wil bankrekeningen zien van inwoners om te bepalen of ze zelf de huishoudelijke hulp kunnen betalen. Weiger je om inzage te geven in de bankafschriften dan krijg je ook geen.

CIZ mag medische gegevens delen met gemeenten 12 maart 2014 door Redactie Gemeente.nu Zorgaanbieders kunnen niet meer weigeren om medische gegevens te delen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Medische gegevens14 Persoonsgegevens en de Wmo 15 Gegevens van de burger, familie en sociale omgeving 15 Opvragen gegevens uit de Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 16 Medische gegevens16 Persoonsgegevens en de Jeugdwet 17 De gemeente mag alleen niet álles vragen. Alles wa inzage medisch dossier overledene vragen kan in een beperkt aantal gevallen. Zij kunnen dit medisch dossier dus niet zomaar opvragen bij een arts. Als een overledene deze toestemming voor zijn overlijden niet heeft gegeven maar de arts deze veronderstelt, mag de arts het beroepsgeheim doorbreken Als patiënt mag je ten alle tijden een kopie van jouw dossier opvragen. Artsen en andere zorgaanbieders zijn namelijk verplicht om desgevraagd inzage te geven in jouw eigen medische dossier. In de meeste gevallen zal die inzage nu betekenen dat je een papieren overzicht krijgt

De gemeente mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Uw gegevens moeten beveiligd worden en de gemeente moet voldoen aan uw rechten. In sommige gevallen is de gemeente verplicht om zich ook aan aanvullende regels te houden Medische gegevens koppelen Als u voor een spoedgeval bij een onbekende arts of apotheker terechtkomt, is het belangrijk dat die uw medische gegevens kan inzien. Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen maken daarvoor gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), een netwerk waar uw eigen huisarts en apotheek uw medische gegevens aan doorgeven en waar andere zorgverleners medische gegevens kunnen. Huisartsen- en eerstehulpposten vragen patiënten in het vervolg pas achteraf om toestemming voor het opvragen van sommige medische gegevens. Patiënten moeten daarvoor eigenlijk vooraf groen licht geven, maar die regel moet in de coronacrisis wijken om opstoppingen bij de dokter te voorkomen, vindt 'coronaminister' Hugo de Jonge

Mag ik informatie verstrekken aan Veilig Thuis? KNM

Inzage in uw medische gegevens - Huisartsenpraktijk Poelpolder

Iedereen mag de gegevens inzien die de gemeente van hem of haar heeft. Ook heeft iedereen het recht om het gebruik van die gegevens te wijzigen. Voorwaarden U kunt alleen eigen gegevens opvragen; Voor het opvragen van persoonsgegevens van Kinderen moeten beide ouders tekenen. Soms moet uw kind u ook. Je apotheek kan jouw medische gegevens delen met andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld als een andere apotheek je medische gegevens nodig heeft om je snel, goed en veilig te helpen. Het delen van je medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven Kan iemand anders mijn dossier opvragen? Nee, niet zonder jouw toestemming. De wet is daar heel duidelijk over: psychologen hebben geheimhoudingsplicht. Er zijn slechts een paar uitzonderingssituaties waarin hij zonder toestemming gegevens mag of moet verstrekken, maar dan nog alleen de meest noodzakelijke gegevens en niet het hele dossier

Mag een zorgverzekeraar in mijn medisch dossier kijken

Deze week bracht de FNV naar buiten dat er veel klachten gekomen zijn over het omgaan met medische informatie bij ziekmeldingen. Medische informatie is iets waar zeer zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Laat daar geen discussie over bestaan. Maar wat is zorgvuldig en wat niet gegevens die hij in het medisch dossier verzameld heeft en de wijze waarop dit gebeurt. 16.2 Voorleggen van nieuwe medische gegevens, vragen en uitleg geven UWV-functionarissen die bij de uitoefening van hun taak via andere weg dan die van punt 16.1 de beschikking hebben gekregen over medische gegevens drage Bepaal vervolgens welke gegevens nodig zijn voor het doel en stel vast bij welke ketenpartner je de gegevens kan opvragen. De afdeling Werk & Inkomen wil het medisch dossier van Joost inzien om een inschatting te maken van zijn belastbaarheid. mag de gemeente bijzondere gegevens verwerken over gezondheid,. Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Algemeen 1.1 Dossierplicht 1.1.1 Algemeen In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (hierna: WGBO) is de verplichting voor de arts opgenomen om met betrekking tot de behandeling van een patiën Wilt u uw gegevens inzien of wijzigen bij deze organisaties, dan moet u inloggen met DigiD. Met DigiD laat u zien wie u bent. Overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren (zoals ziekenhuizen of zorgverzekeraars) maken gebruik van DigiD

De medische machtiging voor de bedrijfsarts, rechten en

Uw medische gegevens en bijstand Rotterdam

Zo weet Vitalink dat het uw gegevens alleen met die zorgverleners mag delen, en met niemand anders. Een therapeutische relatie is 6 maanden geldig, daarna vervalt ze automatisch. De huisarts die uw globaal medische dossier beheert, heeft automatisch een therapeutische relatie met u. Die therapeutische relatie is één jaar geldig Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling

Medische gegevens van arts naar overheid-Persconferentie

Mag letselschadeadvocaat medisch dossier huisarts opvragen

Rechter mag medisch dossier opvragen voor tbs Foto: ANP De rechter mag voortaan de medische gegevens inzien van een verdachte die weigert mee te werken aan onderzoek naar zijn geestelijke vermogens Die mag het rapport dan niet doorsturen. Wij kunnen in dat geval dan uw rijgeschiktheid niet beoordelen; u kunt uw rijbewijs niet verlengen en geen rijexamen doen. Wanneer alle informatie is ontvangen, beslist het CBR of u rijgeschikt bent en u uw rijbewijs kunt aanvragen Gebruik medische gegevens in het LUMC LUMC-medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling en/of de administratieve afhandeling daarvan doen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen alleen uw gegevens inzien die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben Globaal medisch dossier (GMD) Voorstelling. Het project elektronische uitwisseling van gegevens globaal medisch dossier tussen de artsen en de ziekenfondsen betreft 3 diensten: raadplegen van het GMD recht van de patiënt; beheer van het GMD recht van de patiënt; raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is. Voor wie Bouwtekening opvragen per gemeente Hieronder heb ik een overzicht gemaakt waar je bouwtekeningen kunt opvragen bij een aantal grote gemeentes in Nederland. Als je op de link klikt kun je een afspraak maken bij het gemeentearchief om jouw bouwtekeningen op te vragen

Medische gegevens delen: wat zijn je rechten

Opvragen/inzage medisch dossier bij overleden familie U als familie kan met vele vragen zitten met betrekking tot de behandeling en het overlijden van uw dierbare. Deze vragen kunnen aanleiding geven tot de wens om het patiëntendossier van de overledene in te kijken. Deze inzage is echter beperkt door een aantal regels die door de wet bepaald. Voor het kopiëren van uw medisch dossier worden geen kosten in rekening gebracht. Meer informatie. Voor meer informatie kunt u bellen met onze afdeling Centraal Medisch Archivering via t elefoonnummer (077) 320 64 37. Opvragen van röntgenfoto's en MRI scans. Uw röntgenfoto's en MRI-scans kunt u per e-mail opvragen bij de Radiologie De gemeente Enschede vraagt niet standaard naar de medische gegevens van inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de gemeentelijke Functionaris Gegevensbeheer (FG) Verstrekking van medische gegevens aan derden Wij verstrekken uw medische gegevens alleen aan derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hieronder vallen bijv. vragen van de bedrijfsarts, keuringsarts, verzekeringsarts. Uw medische gegevens worden alleen aan derden gegeven als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven Als u zelf, zonder dat de gemeente daar om gevraagd heeft, medische informatie aanlevert die niet noodzakelijk is, sturen wij dit aan u terug. Mag mijn contactpersoon vragen naar mijn medische gegevens of een doktersverklaring? Uw contactpersoon mag u niet vragen om medische gegevens. Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk

Het opvragen van het hele dossier bij de patiënt mag volgens de wet, maar is volgens de NPCF en KNMG ongewenst. Je hoeft je medisch dossier met niemand te delen, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. Dat is iets tussen jou en je dokter en zeker niet iets tussen jou en de Arbodiensten of de uitkeringsinstantie Indien u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling, vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van Franciscus Gasthuis & Vlietland. U heeft echter wel recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u uw dossier inzien of een kopie opvragen Zij trok in februari 2019 aan de bel toen de gemeente voor de zoveelste keer weigerde om een bijstandsuitkering te verstrekken. Tegenover RTV Oost vertelde ze dat ze om vrijstelling van de sollicitatieplicht vroeg, omdat ze kampte met gezondheidsklachten. Daarop vroegen ambtenaren van de gemeente Enschede of ze haar medische dossier mochten inzien

Vraag met deze voorbeeldbrief welke persoonlijke gegevens een bedrijf van u heeft en hoe zij deze verwerken. Voorbeeldbrief opvragen persoonsgegevens. Disclaimer voorbeeldbrief. Dit is een voorbeeldbrief van het Juridisch Loket. De tekst is een voorbeeld die u kunt aanpassen naar uw situatie Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens kunnen opvragen uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden. Op deze pagina Aan wie geeft de gemeente uw gegevens? De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan: Politie, justitie en de Belastingdienst Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u het filmpje bekijken van VZVZ: Een andere zorgverlener zoals de centrale huisartsenpost kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling Bouwtekeningen en andere bouwinformatie van 1889 tot en met 2012 kunt u digitaal inzien. Is het dossier digitaal niet beschikbaar of van later datum, dan kunt u het opvragen bij het bouwarchief van de gemeente

Politie Autoriteit Persoonsgegeven

Google bewaart onze medische gegevensMedische gegevens en afspraken online in nieuw"Mag ik u wat vragen? Zouden we uw medische gegevens mogenAantal ziekenhuizen dat medische gegevens elektronisch
 • Gemeubelde studio te huur Leuven.
 • Lidl Delft Griegstraat opening.
 • Stacaravan te koop camping Zeemeeuw Middelkerke.
 • Speelringen Baby Kruidvat.
 • Tuinafsluiting draad pakket.
 • Skelet schmink.
 • Camping La Ferme de Castellane.
 • DM Duitsland.
 • 6 gauge to mm.
 • Pisa Renaissance.
 • Betaalbare chopper.
 • Vacterl arm.
 • Cafe inrichting.
 • Mierikswortelpasta recept.
 • Blokkenbouwsels spel.
 • Mexicaans feest naam.
 • Wat is een halm.
 • GW2 Desert Highlands interactive map.
 • Selfie lichtring Test.
 • Feestmuts cartoon.
 • Wignon' Pruim.
 • King Cobra film.
 • TV inruilen voor geld.
 • Hokazo openingstijden.
 • Griekse Muzen.
 • Grind oprit.
 • Hondenbeet antibiotica.
 • Logo in Word.
 • Lenen na verschoonbaarheid.
 • Van den Akker Dokkum.
 • A0 lijst HEMA.
 • Patroon zigzag kussen haken.
 • Toekan kaketoe.
 • Stavelot Coo.
 • Oypo foto's downloaden.
 • Degoe of chinchilla.
 • Is chocolade snoep.
 • Pavo papierversnipperaar werkt niet.
 • Groentesap Aldi gezond.
 • Overlijdensberichten Urk.
 • Richard Hammond wife.