Home

Chemische stoffen lijst

Stoffe von Etsy - Kreative Inspirationen shoppe

Lijsten in alle maten, kleuren en matrialen. Altijd snelle bezorging. Welkom bij BGA.NL. Al zoek je leuke eiken lijsten, klassieke gouden lijsten of simpele zwarte lijste C. Cadmiumpigment - Cafeïne - Calciet - Calciumcarbide - Calciumcarbonaat - Calciumhydroxide - Calciumnitraat - Calciumoxide - Calciumsulfaat - Caprolactam - Capsaïcine - Carbonaat - Carbonzuur - Carbonyl - Carboxymethylcellulose - Caroteen - Cathinon - Carveol - Cellofaan - Cellulose - Chinacridon - Chitine - Cfk - Chloorhexidine - Chloorpicrine -. Lijst van chemische elementen. Naar navigatie springen Naar zoeken periode en atoommassa zijn geen eigenschappen van de individuele atomen maar de eigenschappen van de mono-atomische stof. Elementen vanaf 119, als ze al gesynthetiseerd zijn, zijn nog niet officieel erkend

Koop jouw lijsten bij BGA

Chemische elementen alfabetisch gerangschikt. Alle chemische elementen van het periodiek systeem gesorteerd op alfabet. Hieronder kunt op elk chemisch element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten De PIC-verordening is van toepassing op een lijst van afzonderlijke chemische stoffen of groepen van chemische stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, op mengsels die deze chemische stoffen bevatten in een concentratie die etiketteringsverplichtingen meebrengt in het kader van de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 (ongeacht de aanwezigheid van andere stoffen), alsook op voorwerpen die deze.

STOFFENLIJST. DOEL/VERPLICHTING. WAAR TE VINDEN. ZZS: Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het beleid richt zich op het zoveel mogelijk weren van ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen uit onze leefomgeving; de lijst is een hulpmiddel bij de uitvoering van het emissiebeleid. Zoek stoffen. OSPAR: Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie Beëindigen van lozingen en emissies in 2020 om 'dicht bij nul. Chemische elementen gesorteerd op Symbool. Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op volgorde van Symbool. Hieronder kunt op elk chemisch element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten Houd er rekening mee dat sommige informatie over chemische stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling Chemische stoffen in ons leven. CLP-pictogrammen Hoe zit het met dierproeven Chemische stoffen op het werk Welke chemische stoffen zijn zorgwekkend Veilige alternatieven Chemische stoffen veilig gebruiken Actuele onderwerpen Waarom zijn chemische stoffen belangrijk Chemische veiligheid Voor de lijst 2-stoffen bestaat op basis van het CW een wettelijke verplichting tot kennisgeving in geval van productie, bewerking, verwerking en verbruik, en bij overdracht naar/van een andere Verdragstaat (=staat die het Verdrag chemische wapens heeft ondertekend) boven bepaalde drempelhoeveelheden

Als een stof is opgenomen in de autorisatielijst krachtens REACH, mogen alleen bedrijven die autorisatie aanvragen en de autorisatie ook verleend krijgen de stof in de EU gebruiken. Wat u kunt doen Als u een allergische reactie hebt en denkt dat dit door een chemische stof kan komen, raadpleeg dan uw arts en probeer uit te vinden wat de reactie veroorzaakt Meer informatie over deze procedure vindt u via de REACH en CLP helpdesk Chemische stoffen goed geregeld. Voor mengsels van stoffen geldt in alle gevallen het principe van zelfclassificatie. Er bestaat geen Europese lijst van verplichte indelingen van mengsels Bedrijven die risico lopen op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo'99). Daarin staan extra veiligheidsmaatregelen voor deze bedrijven, zoals opleidingseisen en noodplannen. Elk jaar verschijnt een lijst van bedrijven die onder het Brzo'99 vallen Gevaarlijke stoffen. Vraag en antwoord. Kan ik in aanraking komen met gevaarlijke stoffen? Wat is REACH? Wat is externe veiligheid en hoe weet ik of er risico's zijn in mijn woonomgeving? Meer vragen en antwoorden; Uitgelicht. Modernisering milieubelei De Toolbox Gevaarlijke chemische producten geeft informatie over: Wat gevaarlijke producten/stoffen zijn. Hoe je ze kunt herkennen. Hoe je blootstelling aan gevaarlijke producten/stoffen kunt voorkomen

Natuurlijke stoffen en door de mens gemaakte stoffen zijn een deel van ons leven en zijn aanwezig in voedsel, lucht en consumentenproducten. Sommige stoffen kunnen een hormoonverstorende werking hebben. Over hormoonverstorende stoffen wordt veel gezegd en geschreven. Het onderwerp komt ook regelmatig in het nieuws. Misschien wil je weten of die stoffen invloed hebben op je zwangerschap of op. Waarzitwatin geeft onafhankelijke informatie over chemische stoffen in consumentenproducten. Met deze informatie weet je als consument welke chemische stoffen zitten in de producten die je koopt en dagelijks gebruikt. En kun je zelf een goede keuze maken Om het water te beschermen tegen chemische stoffen is er een specifieke lijst van stoffen opgesteld die een risico vormen voor het watermilieu. Deze zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water (KRW; 2000/60/EG) en de dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen / milieukwaiteitsnormen (MKN; Richtlijn 2008/105)

Lijst van chemische stoffen en 2,4,6-trinitrotolueen · Bekijk meer » 2,4-tolueendi-isocyanaat. 2,4-tolueendi-isocyanaat (afgekort tot 2,4-TDI) is een organische verbinding met als brutoformule C9H6N2O2. Nieuw!!: Lijst van chemische stoffen en 2,4-tolueendi-isocyanaat · Bekijk meer » Richt hier Chemische groepen. De indeling van de stoffen in chemische groepen is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd. De ZZS deellijsten worden uit het zoeksysteem gegenereerd en zijn volledig. De overige groepen zijn samengesteld op basis van expert judgement Gevaarlijke chemische stoffen kunnen heel nuttige functies hebben in producten en productieprocessen. Spijtige substitutie heeft in de praktijk geen voordelen: de nieuwe gevaarlijke stof zal uiteindelijk ook op de lijst van verboden stoffen terechtkomen De nieuwe Nederlandse SZW-lijst januari 2021 is gepubliceerd. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen te beschermen chemische stoffen en preparaten die worden ingevoerd voor onderzoek of analyse in zodanig geringe hoeveelheden (in elk geval niet meer dan 10 kg), dat het onwaarschijnlijk is dat de De betreffende lijst is geen limitatieve opsomming

Toxic® ondersteunt u bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen. Dit doen wij volgens drie pijlers van ons full service concept wat aansluit op uw praktisch werkproces. Toxic® Solutions, Toxic® Advisering en Toxic® Opleidingen Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen is werken met gevaarlijke stoffen aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden. Lees op het Arboportaal meer over de risico's 5 januari 2021. De nieuwe lijst met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 67).Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant Dit kan door de blootstelling te vergelijken met de zogeheten grenswaarde van een stof. Is de blootstelling lager dan de grenswaarde, dan zijn werknemers over het algemeen voldoende beschermd. De grenswaarden van meer dan 2000 stoffen zijn vastgelegd in de databank Grenswaarden Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek

Strengere regels voor 's werelds gevaarlijkste chemicaliën

Lijst van chemische stoffen - Wikipedi

 1. gsmiddelen Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Samen met gewasbescher
 2. De CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008) stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren
 3. Chemische stoffen in alledaagse verzorgingsproducten ontregelen onze hormoonhuishouding. Dagelijks worden we blootgesteld aan een scala aan hormoon verstorende stoffen. Of we nu ons haar wassen met shampoo, deodorant aanbrengen of ons lichaam insmeren met bodylotion: juist in onze alledaagse verzorgingsproducten zitten tal van chemische stoffen verborgen, die ons eigen hormoonsysteem ontregelen
 4. Centrum Veiligheid Stoffen en Producten Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten is hét kenniscentrum voor (inter)nationale overheden dat structureel ondersteuning biedt en adviseert over de beheersing van risico's van chemische stoffen, producten en gentechnologie ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van mens en ecosysteem, in een tijd van sterk innoverende technologie
 5. Finde heute Bastelbedarf. Etwas Besonderes für jede Gelegenheit und jeden Tag. Entdecke tollen Kreativbedarf. Kleinunternehmen unterstützen. Nur auf Etsy

Lijst van chemische elementen - Wikipedi

Dit artikel geeft een lijst van de bekendste en meest gebruikte chemische stoffen De Nederlandse lijst van ZZS bevat dus behalve de Europese SVHC-lijst ook andere stoffen. Zie bijlage 1 voor een nadere uitleg. 4 Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. 5 CLP staat voor Classification (classificatie), Labelling (etikettering) en Packaging (verpakking) van chemische stoffen en mengsels Autorisatie voor deze stoffen wordt uitsluitend gegeven als deze voorkomen op een positieve lijst, terwijl er een verbod geldt voor de meest giftige chemische stoffen, in het bijzonder kankerverwekkende, voor de vruchtbaarheid schadelijke of met genen of hormonen interfererende stoffen (hormoonontregelaars)

Chemische elementen alfabetisch gerangschik

 1. Chemische stoffen zijn overal, alle stoffen hangen door chemie aan elkaar. In de volksmond wordt met de term chemische stoffen meestal een stof bedoeld die verkregen is in een fabriek of een stof die vrij komt als afvalstof van industrie
 2. Lijst met begrippen Molecuul: bestaat een of meer atomen. Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat nog alle eigenschappen van die stof heeft. Een element is in de scheikunde de naam voor een stof die niet meer door een chemische bewerkingen in andere stoffen te ontleden is
 3. De verordening betreffende cosmetische producten bevat een lijst van stoffen die mogen worden gebruikt, stoffen waarvoor specifieke beperkingen gelden en stoffen die verboden zijn. Sommige chemische stoffen in cosmetica kunnen allergische reacties veroorzaken. Deze zijn vaak door de mens vervaardigd, maar ze kunnen ook van natuurlijke oorsprong.
 4. 9002 STOFFEN MET EEN ONTSTEKINGSTEMPERATUUR ≤ 200 °C, N.E.G. 3 : 9001 : 9001 STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD MINDER DAN 15 K ONDER Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden:

Een gevaarlijke stoffen lijst geeft aan welke stoffen gevaarlijk zijn. Op de gevaarlijke stoffen lijst staan de stoffen die een bijzondere wijze van opslag en speciale behandeling vereisen. Denios is dé expert op het gebied van de opslag van gevaarlijke stoffen. Met welke gevaarlijke stoffen komen uw medewerkers in aanraking De grootste collectie stoffen vind je bij Textielstad. De beste kwaliteit stoffen voor de laagste prijs. Voor 20u besteld, is morgen in huis

Ultieme lijst met grenswaarden voor gevaarlijke chemische

Lijst van chemische stoffen: Bijlage I - ECH

* stoffen die ook voorkomen op de lijst met kankerverwekkende stoffen 1 Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als mutageen ingedeeld worden indien kan worden aangetoond dat het gehalte 1,3-butadieen en/of benzeen minder bedraagt dan 0,1% Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Bekende voorbeelden van PFAS zijn PFOA perfluoro octanoic acid (perfluoroctaanzuur), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonzuur) en GenX-stoffen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Op deze website vindt u alle informatie over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de PGS-beheerorganisatie. De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven Bij deze de duurzame stoffen en materialen lijst, van minder duurzaam naar het meest duurzaam. Gebaseerd op de impact van Milieu Centraal die kijken naar klimaat, landgebruik, waterstress, gebruik van grondstoffen, ecotoxiciteit en plastic soep. Hoe minder impact punten, hoe duurzamer de stof is. [1] De duurzame stoffen en materialen lijst Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kunnen ze kanker veroorzaken. In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen

Stoffenlijsten Risico's van stoffen

 1. Lijst van chemische stoffen en Minoes (boek) · Bekijk meer » Spoorlijn Elmshorn - Westerland | De spoorlijn Elmshorn - Westerland, beter bekend als Marschbahn, is een in Sleeswijk-Holstein gelegen hoofdspoorlijn die het station Elmshorn en het schiereiland Sylt met elkaar verbindt als spoorlijn 1210 onder beheer van DB Netze
 2. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers opnieuw uitgebreid. Door nieuw gepubliceerde regelgeving krijgen alle leveranciers van voorwerpen met ingang van 5 januari 2021 ook een aanvullende informatieplicht aan ECHA. Hiervoor is inmiddels ook een testdatabase gelanceerd
 3. De substitutie van chemische stoffen houdt meer in dan alleen het vervangen van een chemische stof en kan veranderingen in systemen, materialen of processen met zich meebrengen. Het begrip vervanging is evenwel steeds meer geïntegreerd in beleids- en regelgevingsmaatregelen voor het beheer van problematische chemische stoffen
 4. 1.1 Chemische stoffen in de leefomgeving 9 1.2 Adviesvraag 10 1.3 Afbakening en definities 11 1.4 Leeswijzer deel 1 12 2 PROBLEMEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN IN DE LEEFOMGEVING 14 2.1 Gevaarlijke stoffen blijven zich verspreiden 15 2.2 Risico's van cumulatieve blootstelling aan stoffen nemen toe 1
 5. Lijst van verboden stoffen en methoden. 1 januari 2021. Stoffenlijst behorende bij WADA dopinglijst 2021 (PDF) Conform artikel 4.2.2. van de Wereld Anti-Doping Code zullen alle verboden stoffen worden beschouwd als specifieke stoffen behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4, S4.5, en S6.a en de Verboden Methoden M1, M2 en M3.. Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden.

Overzicht van chemische bedrijven in Nederland. De chemische industrie in Nederland is een van de belangrijkste sectoren van de economie. Een chemiebedrijf is een onderneming waarbij producten worden vervaardigt door middel van chemische veranderingen aan bestaande (grond)stoffen Scheikunde is een wetenschap.Een andere naam is chemie.Een wetenschapper die zich ermee bezighoudt wordt een scheikundige of een chemicus genoemd. In de scheikunde wordt onderzoek gedaan naar stoffen.Alles op aarde bestaat uit allerlei chemische stoffen en deeltjes ().Zo bestaat een stukje stoepkrijt meestal uit gips, kleurstof, bindmiddel en nog een paar stoffen De aangepaste Belgische lijst van wettelijke grenswaarden voor gevaarlijke chemische stoffen op het werk is sinds 13 oktober officieel van kracht. 65 chemische stoffen hebben een nieuwe grenswaarde en 16 stoffen zijn toegevoegd aan de lijst. De aanpassing van zo'n lijst heeft wel wat voeten in de aarde Vind de beste selectie lijst chemische stoffen fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit lijst chemische stoffen voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co REACH registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen De Reach-verordening heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren

De vervanging van schadelijke chemische stoffen - processen en uitdagingen Wanneer een chemische stof als schadelijk wordt erkend, moet er een alternatief worden gevonden. Dat is geen eenvoudig proces, want het is belangrijk om een alternatief te kiezen dat zowel technisch gelijkwaardig als veiliger is Dit artikel geeft een lijst van de bekendste en meest gebruikte chemische stoffen. A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q. ik heb dinsdag een test van chemie: organische stoffen (open boek). Ik heb al vele e-books afgehaald daarover maar niet echt een soort van lijst kunnen vinden. Het zou echt ZEER gemakkelijk zijn moest ik beschikken over een lijst van organische stoffen met ernaast de structuur. We moeten namelijk de naam en de structuur kunnen geven Hierin staan ook de stoffen die vallen in de categorie ZZS. Deze lijst bepaalt alleen welke emissie-eis bij een stof hoort. Als een stof niet op de lijst bij de Activiteitenregeling voorkomt, dan kan deze stof nog steeds een ZZS stof zijn op basis van de criteria. Het is de verplichting van het bedrijf om dit na te trekken

Chemische elementen gesorteerd op Symboo

 1. Dit artikel geeft een lijst van afkortingen van chemische stoffen, waaronder reagentia die voornamelijk in de organische chemie gebruikt worden, diverse oplosmiddelen en liganden
 2. Hieronder vindt u het overzicht van alle afzonderlijke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het Risico's van stoffen zoeksysteem. U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop Download deze lijst. Bekijk de print en download instructies
 3. Vroeger kon je klein chemisch afval makkelijk herkennen aan het kca-logo. Dit logo is echter afgeschaft. Op sommige producten staat het nog, maar ook producten zonder kca-logo kunnen bij het klein chemisch afval horen, en op sommige producten staat het onterecht. In de lijst hierboven zie je wat wel en niet bij het kca hoort

Informatie over chemische stoffen - ECH

2. Fysisch/chemisch: Stoffen die bij een gaschromatografieanalyse een retentietijd hebben die kleiner is dan die van tetradecaan (C 14 H 30). 3. Milieuhygiënisch: Stoffen met een dampdruk die groter is dan 0,01 kPa bij 20 °C (propeenglycol is hierbij het uitgangspunt, met een dampdruk van 0,013 kPa bij 20 °C) Werken met gevaarlijke stoffen. Zelfinspectie 'Werken met gevaarlijke stoffen' helpt u om de risico's voor het werken met gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, de maatregelen daarop af te stemmen en de aanpak te borgen in uw organisatie Het toevoegen van PFAS in de lijsten van de Richtlijn Prioritaire Stoffen en Grondwaterrichtlijn. Het voorstel om de goedkeuringsprocedure van REACH te herzien. Meer transparantie over chemische stoffen, onder meer een EU-repository met grenswaarden voor volksgezondheid en milieu De grenswaarden voor chemische stoffen op de werkplek zijn onder invloed van Amerikaanse chemische concerns als Dow Chemical en Dupont hoger vastgesteld dan gezondheidkundig te verantwoorden is De gevaarlijke goederen worden ingedeeld in 13 verschillende klassen al naargelang het soort gevaar dat uitgaat van deze gevaarlijke stoffen. Bij een combinatie van gevaarlijke eigenschappen (bv: giftig en brandbaar) wordt de stof ingedeeld bij die klasse die het grootste gevaar vertegenwoordigt tijdens het transport

Chemische stoffen: goed geregeld! Officiële site van de

Verplichtingen Verdrag chemische wapen

Op Europees niveau is afgesproken dat chemische stoffen die in verf en lakken gebruikt worden, moeten voldoen aan de Europese REACH Verordening (1907/2006/EG). Wetenschappers van REACH houden een lijst bij met chemische stoffen die gevaarlijk zijn. Producenten moeten melden als er gevaarlijke chemische stoffen in hun product zitten Wegwijs doorheen het ADR en voorbereiding op ADR examens voor chauffeurs. ADR opleidingen, laatste wijzigingen in ADR wetgeving en het ADR 2009 en ADR 2011. Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg De politie heeft maandagavond chemische stoffen aangetroffen in een auto aan de Doctor H. Colijnlaan in Rijswijk. Mogelijk gaat het om stoffen waarmee je drugs kan maken of brand mee kan stichten c. lijst 1, lijst 2 en lijst 3: de lijsten 1, 2 en 3, opgenomen in onderdeel B van de Bijlage inzake stoffen bij het verdrag; d. onderscheiden organische stof: elke chemische verbinding van het element koolstof, met uitzondering van zijn oxiden, sulfiden en metaalcarbonaten, te onderscheiden door middel van de chemische naam, de structuurformule, indien bekend, en het CAS-registratienummer. Hier vind je een lijstje met de dertien stoffen die je écht maar beter niet gebruikt, en waarom! Sodium Laureth Sulfate (SLES) Triclosan is een krachtige antibacteriële en schimmelwerende chemische stof die voorkomt in tandpasta, handreinigers, deodorants, zepen en cosmetica

Chemische stoffen die allergieën veroorzaken - ECH

 1. Gevaarlijke chemische stoffen gevonden in wintersportkledij. bekende merken Milieuorganisatie Greenpeace heeft in heel wat producten van bekendste outdoormerken gevaarlijke en persistente.
 2. Chemische stoffen en pesticiden | Infopagina's over de- loundry gebruik chemische lijst ,Fabrikanten zijn nu verplicht een volledige lijst van bestanddelen op te geven aan artsen die patiënten met allergieën onder behandeling hebben.Sinds 30 juni 2013 is er een verbod op het gebruik van fosfaten in wasmiddelen en gelden beperkingen voor de hoeveelheid van andere fosforhoudende verbindingen
 3. In onderstaande lijst zijn de namen vermeld van een aantal stoffen in diverse talen. Soms lijken ze op elkaar, soms is de naam gewoon de vertaling (maar dat moet je dan ook maar net weten), soms is er gewoon geen relatie tussen de namen in verschillende talen
 4. Lijst stoffen Chemie-Pack vrijgegeven. 09 januari 2011 20:03 09-01-11 20:03 Laatste update: De lijst met chemische stoffen die lagen opgeslagen bij Chemie-Pack in Moerdijk,.
 5. g met respectievelijk Verordening (EU) No. 528/2012 en Verordening (EC) No.1907/2006 (REACH)

CLP Risico's van stoffen

DOHSBase geeft inzicht in meer dan 245.000 chemische stoffen en toont meer dan 3.000 internationaal geaccepteerde meetmethoden Metalen, isolatoren, halfgeleiders, halfmetalen, supergeleiders. De elektronen in de buitenste orbitaal/orbitalen zijn de valentie-elektronen. In een kristalrooster worden de discrete energieniveau's van de elektronen uit vergelijkbare orbitalen herverdeeld tot een energieband, de valentieband (Engels: valence band).Als die energieband niet volledig gevuld is, kan er elektrische geleiding.

Pictogrammen Chemische stoffen - HSID | Seton België

Gevaarlijke stoffen en risicovolle bedrijven Gevaarlijke

Gevaarlijke stoffen Rijksoverheid

Toolbox Gevaarlijke chemische producten - Volandi

Zijn vaccins veilig? Stichting Vaccinvrij - denk mee, denk na

Hormoonverstorende stoffen RIV

EPDM wordt bij deze pompen overigens vooral in de O-ringen toegepast. Voor een slangenpomp is het mogelijk te werken met een EPDM peristaltische slang. Het is dan wel van belang dat de slangtules (koppelingen) ook bestendig zijn. In de onderstaande lijst kunt u een lijst vinden met de chemische bestendigheid van EPDM Een lijst met alle UN-nummers is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Herkenning gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn ook te herkennen aan de gevaarsetiketten, deze etiketten geven de gevaarseigenschap van de stof weer de lijst 1-stoffen naartoe stuurt. U kunt lijst 1-stoffen alleen verhandelen met personen of bedrijven in verdragsstaten, dat wil zeggen landen die het Verdrag chemische wapens hebben ondertekend en geratificeerd en waarop geen wapenembargo van kracht is. 3 Gegevens eindgebruiker Vul hier de gegevens in van de eindgebruiker van de lijst 1-stoffe Het gebruik van zes chemische stoffen in Europa wordt de komende jaren verboden als gevolg van de REACH-verordening. Het gaat om minder bekende stoffen die wel een breed gebruik kennen. Ze blijken kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch, (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend of toxisch te zijn en mogen alleen gebruikt worden via een specifieke autorisatie Schadelijke stoffen zitten bijvoorbeeld in verf, lijm of ontkistingsmiddel. Schadelijke stoffen kunnen vrijkomen tijdens het aanbrengen van producten, bijvoorbeeld bij epoxyproducten, PUR of acrylaat. Schadelijke stoffen kunnen ontstaan in een proces of tijdens het werk, dit is het geval bij bijvoorbeeld dieselmotoremissies of lasrook

Waarzitwatin.nl - Over chemische stoffen in producten in ..

De aangepaste Belgische lijst van wettelijke grenswaarden voor gevaarlijke chemische stoffen op het werk is sinds 13 oktober officieel van kracht. 65 chemische stoffen hebben een nieuwe grenswaarde en 16 stoffen zijn toegevoegd aan de lijst Sommige toegelaten middelen staan op de lijst van schadelijke stoffen die de Europese Unie wil verbieden. Deze middelen zijn niet meer toegelaten zodra er een minder schadelijk alternatief beschikbaar is. De alternatieven kunnen zowel bestaan uit andere middelen, als uit een andere, niet-chemische, landbouwpraktijk Bijlage I. Lijst van gevaarlijke stoffen. 15,75 -24,5 gewichtsprocent is en die niet meer dan 0,4 % in totaal aan brandbare/organische stoffen bevatten of die. Gevaarsymbolen www.gevaarsymbolen.be. Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen Lijst van chemische elementen. Uit Wikikids. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Dit artikel is een lijst, zie jij een onderwerp dat niet in de lijst past of mis je er juist een? Help WikiKids dan en bewerk deze lijst

Chemische stoffen - Europa decentraa

Alle betreffende chemische stoffen en eindproducten leiden weer naar Chemie in Nederland. Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap op de website van de VNCI! Producenten. Handelaren. Dienstverleners. Zoeken. Zoek hieronder specifiek naar een bedrijf, product, dienst of merk Een stof krijgt niet zomaar een E-nummer, Dit is geen volledige lijst, want sommige E-nummers worden aan heel veel producten toegevoegd. (E960), die met een complex en chemisch proces uit de bladeren van de steviaplant wordt gehaald. E-nummers die gemaakt worden met stoffen uit de natuur kunnen ook een dierlijke oorsprong hebben Chemische stoffen in het drinkwater zijn een reden voor zorg. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen heeft GenX in juni 2019 op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gezet, waardoor het veel moeilijker is geworden om een vergunning te krijgen voor het gebruik

benzonitril | | Risico's van stoffenGevarenetiketten betekenis – Led verlichting wattKanker van kunstgras? Europees onderzoek naar gevaarChemische agentia op het werk

Zuivere stoffen in chemische zin zijn iets anders dan wat in het dagelijks gebruik een zuivere stof wordt genoemd: Wat wij bijvoorbeeld zuivere lucht noemen is chemisch gezien geen zuivere stof, maar er wordt bedoeld dat er geen andere stoffen in de lucht zitten dan het mengsel van zuurstof, stikstof, koolstofdioxide, waterdamp en edelgassen waar lucht grotendeels uit bestaat Het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee is geregeld in internationale wetgeving (Codes) en vastgesteld door de International Maritime Organisation (IMO). Door middel van artikel 55 t/m 57 van het Schepenbesluit 2004 zijn deze Internationale Codes in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd Als u niet bekend bent met de EU-wetgeving over chemische stoffen, lees dan de gids over Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf voor het mkb/kmo's. Bij de planning van uw CLP-procedures bent u verplicht de REACH-procedures te volgen en, als het over biociden en pesticiden gaat, te voldoen aan de wetgeving over die stoffen.. Gevaarlijke chemische stoffen

 • MULTI MONTI plus.
 • In het klooster.
 • Mechelse herder pup bijt.
 • Wat te doen bij zware depressie.
 • Standen hoog laag bed.
 • Tattoo letters ontwerpen.
 • Autoradio inbouwen Haarlem.
 • Oudste hond.
 • De rattenvanger van Hamelen Engels.
 • Wah Pedals.
 • Marcos infantiles escolares.
 • Wie was Karel V.
 • DHL retourneren.
 • Tweetalige boeken spaans nederlands.
 • Pinturillo 2.
 • Catrice Hot chili.
 • LPG inbouw aanbieding.
 • Cohousing Leuven Geldenaaksebaan.
 • Regenwormen uitbreiding Blokker.
 • QR Code from excel data.
 • Sony wh 1000xm2 marktplaats.
 • Eurodisney Hotel.
 • Gratis iPad Air Telegraaf.
 • Foot Locker sale Dames.
 • Randloze wissellijst ontspiegeld glas.
 • Camping De Linde.
 • Verkleurde tong.
 • Jaren 80 Kapsel vrouw.
 • Inwoners stad.
 • Ongeluk Flevoland vandaag.
 • Stadium mammacarcinoom.
 • Angelo's Pizza telefoonnummer.
 • Gemeente Kampen begraafplaatsen.
 • Tralieafstand valkparkiet.
 • Gifkikker voer.
 • Uilenest Son en Breugel.
 • Rolgordijn met eigen opdruk.
 • Thema tijd eerste leerjaar.
 • Steam cadeaukaart Bruna.
 • Nikon batterijlader mh 24.
 • Bellfires onderdelen.